Information 


Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar
Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som "ställer om" valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.
Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.
Vad måste vi göra annorlunda inför års- och fullmäktigemöten 2021?
Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar behöva läsa på de nya normalstadgarna och den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.
Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.
Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.
Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen.
För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötetOBS! För mer information om vad som gäller på års- och fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen och förändringarna i dessa som gäller fr.o.m. 2020-07-01 se normalstadgarna samt vår FAQ om normalstadgar.
Lycka till i ert arbete inför år- och fullmäktigemöten 2021!
Vänliga hälsningar
Katarina Swahn
Organisationssekreterare
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB