MEDLEMSMÖTE /INFORMATION HÖSTEN 2020

Hej medlem!

År 2020 har varit ett riktigt konstigt år. Men med den pandemin som rasar är det bara att acceptera läget. Vi har kunnat genomföra en del av kurserna och tävlingarna som vi hade inplanerade, men med restriktioner. Det som blivit lidande är ju våra medlemsmöten. Därför har styrelsen beslutat att vi skickar ut ett medlemsbrev med info om det gångna året.

Medlemsantal:
Glädjande är att vi har ökat antalet medlemmar ytterligare, vilket är jätteroligt. Vi strävar ju alla efter att bli en aktiv klubb med många aktiviteter för våra medlemmar samt att ha ett trivsamt klimat på klubben.

Styrelsemöten:
Styrelsen har haft sju möten i år plus årsmötet. I lite korta drag följer lite vad som behandlats under året
- Camilla Stenberg och Anna Mild Akrell har gått utbildning till tävlingsledare i bruks
- Vi har beslutat att löptikar får vistas på agilityplanen ( den inhägnade)
- Kommunen har satt upp skyltarna som varnar för att det är hundar på området, pga cykel/gångbanan
- Det är införskaffat varningstrianglar som ska användas när det är skott-träning
- Vi har satt upp reklamskyltar
- Kommunen har byggt en ny ramp till stugan vid planen, för att säkerställa en säker övergång från planen
- Grind uppsatt till agilitybanan
- Nycklar till stugorna börjar ta slut, det finns många som inte varit på klubben på länge samt några som har A-nycklar som kan bytas mot M-nycklar. Hör av dig till styrelsen om du vill lämna tillbaka/byta din nyckel.

Utbildningar & Kurser:
Några av kurserna som vi kunnat genomföra i år är:

Vårterminen
Specialsök röd Kong Nybörjare med Susanne Larsson
Aktiveringkurs med Camilla Stenberg och Mona Bishop
Tävlingsskurs med Mi Nilsson
Valpkurs med Monika Gustavsson och Ewa Nilzén
Unghundskurs med LoBells
Rallylydnadskurs med Johanna Habbe och Lisa AlmHöstterminen
Rallylydnad nybörjare med Johanna Habbe & Lisa Alm
Tävlingskurs fortsättning med Mi Nilsson
Valpkurs med LoBells

Tävlingar:
2020
3/6 Ly 1, Start Inför 2021 är dessa tävlingar inplanerade
5/9 Briard SM 28/3 Spår AKL
6/9 Nosework TSM 1 5/4 Spår EKL
27/9 Spår HKL, Spår LKL 1/5 Spår LKL
4/10 Spår AKL 2/5 Sök EKL, Sök HKL, Sök LKL
23/5 Spår HKL
6/6 Ly 1, Start
25/9 Spår HKL
26/9 Spår LKL
3/10 Spår AKL
14/11 Sök EKL, Sök HKL, Sök LKL
Nosework tävling planeras också

Gäster:
Något som också är väldigt roligt är att vi har haft en hel del som kommit till vår klubb och campat och tränat hund. Vi har fått beröm för att vi är en riktigt trevlig klubb!! Det är ju detta vi alla strävar för - att ha det trevligt. Så tack till er alla som fått våra gäster att känna sig välkomna!!

Sen har vi ju våra "klubbhjältar" som fixar och grejar på klubben. Nancy som ser till att vi alla har fina och nyklippta planer att träna på. Gänget i köket som ser till att vi kan ta mysiga fikastunder mm. Grind till lekplatsen är lagad. Stort tack till alla som bidrar med att ha ordning på klubben.

Inför 2021:
Ja, hur kommer då 2021 se ut? Det vi kan hoppas på är ju att denna pandemi ebbar ut lite så att vi kan komma igång med fler aktiviteter på klubben. Men i dagsläget är det svårt att sia om framtiden.

Årsmöte 2021
Som det ser ut nu så kan det bli svårt att genomföra ett årsmöte på vanligt sätt, styrelsen jobbar med att se på hur vi kan lösa det, kanske på digitalt sett?

Info från SBK:
Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 29 augusti 2020 fastställt revidering av några policyer som börjar gälla den 1 oktober.
De reviderade policyerna är:
Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 10 oktober 2015. Bakgrunden till policyn var att det förekom klimat där medlemmar och förtroendevalda utsattes för förolämpningar, förtal och mobbning.Policyn har flera syften. Den klargör vilka skyldigheter man som förtroendevald har. Policyn fungerar som ett underlag för föreningar vid diskussioner, när någon överskridit gränsen för vad som är tillåtet.Till policyn finns en bilaga där valda och auktoriserade funktionärer intygar att de tagit del av informationen och att de därmed känner till det ansvar som följer uppdraget. Varje del i organisationen rekommenderas använda sig av bilagan som sedan arkiveras av respektive förening.Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 7 december 2018.
Policy gällande alkohol och droger
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 30 januari 2015. Policyn gäller för den centrala organisationen, men även vid prov, tävlingar och utställningar inom den övriga organisationen. Förbundsstyrelsen ser positivt på om policyn även används inom andra delar av organisationen och för andra typer av arrangemang, än de som omnämns i policyn.

I detta medlemsutskick finns ett utdrag ur SBKs Policy. För att kunna läsa alla fullständiga dokument från SBK så kan du gå in på www.svenskabrukshundklubben och hitta alla deras styrdomument.
Du som är medlem i Svenska Brukshundklubben och dess lokalklubbar är skyldig att känna till och uppträda efter dessa.

Policy för medlemskultur i Brukshundklubben

INLEDNING
Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben (nedan kallad Brukshundklubben) eftersträvar en medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning inom Svenska Kennelklubben och Brukshundklubbens verksamheter inte ska förekomma, se Svenska Kennelklubbens grundregler.
Det åligger varje medlem och förtroendevald att följa de direktiv som finns uppsatta i "Etiskt policy vid prov och tävling" samt "Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning"SYFTE
Syftet med detta dokument är att Brukshundklubben ska omfattas av en god medlemskultur. Alla medlemmar ska kunna känna sig trygga och veta vad som gäller. Dokumenten ska vara tillgängliga så att medlemmar har möjlighet att enkelt ta del av dem. Det kan betyda att den lokala föreningen på sin hemsida hänvisar till förbundets hemsida under "Styrdokument"ANSVAR
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier ska följa regler som beskrivs i "Policy för digitala medier". Inom Brukshundklubben ser vi följande punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen, att:
- vara öppen och tydlig
- bidra med kompetens
- vara ärlig och ansvarstagande
- vara artig och visa gott omdöme
- visa respekt för andra och respektera upphovsrätten
- i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Svenska Brukshundklubbens medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll vad gäller sprida information och kunskap om Brukshundklubben. Det finns vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.STYRELSEN OCH FUNKTIONÄRER
Förtroendevalda får inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning. Det kan exempelvis handla om:
- enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden
- sekretessbelagda uppgifter
- Svenska Brukshundklubbens upphovsrättsskyddade material eller annat skrivet material som är Brukshundkubbens egendom.Brukshundklubben ställer krav på förtroendevaldas integritet. Du som är förtroendevald eller på annat sätt representerar Svenska Brukshundklubben, ska agera utifrån organisationens policy och inte utifrån privata referenser. Generellt gäller för ditt uppdrag att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och information du har fått i din roll som förtroendevald. Det innebär att känsliga uppgifter som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag, inte för föras vidare på ett sätt som kan skada andra medlemmar. Sekretess omfattar även dig som är revisor, adjungerande till en styrelse, eller som ingår i valberedningen. Det gäller även efter att du lämnat ditt uppdrag. I egenskap av förtroendevald är det av största vikt att du tagit del av, förstår och följer dessa anvisningar.


Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserierINLEDNING
Svenska Brukshundklubben (nedan kallad Brukshundklubben) är en inkluderande organisation som inte accepterar någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Samtliga föreningar inom Brukshundklubben ska ständigt arbeta för att förhindra kränkande särbehandling och alla typer av trakasserier. Svenska Brukshundklubbens kärnvärden, Samhörighet, Behov och Kompetens, ger ett första besked om den viktiga inriktningen i vår värdegrund. Samhörighet där vi gemensamt formar Brukshundklubben till en framgångsrik organisation Behov där vi lyssnar på vad medlemmar behöver Kompetens som vi bidrar med för att leda Brukshundklubben in i framtiden. Enligt "Policy för medlemskultur i Brukshundklubben" eftersträvas en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbing av medlemmar eller andra inom Brukshundklubben inte ska förekomma. Dokumenten Policy för medlemskultur och Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier kompletterar varandra.SYFTE
- Arbeta för ett ömsesidigt inkluderande och respektfullt klimat.
- Förebygga kränkande särbehandling och trakasserier.
- Tydliggöra ansvar och rutiner för hanterandet av kränkande särbehandling och trakasserier.

DITT ANSVAR SOM MEDLEM

Som medlem i en förening inom organisationen är du en representant för Svenska Brukshundklubben. I och med det representerar du också Svenska Kennelklubben eftersom Brukshundklubben är en av Kennelklubbens medlemsorganisationer. Det gäller såväl förtroendevalda som enskilda medlemmar. Alla medlemmar oavsett position i föreningen omfattas av att arbeta för goda relationer mellan varandra så att kränkande särbehandling och trakasserier inte uppkommer.Alla medlemmar ska
- Ta ett eget ansvar och medverka till att ett gott klimat råder i föreningen. Så även i samband med genomförande av aktiviteter.
- Uppmärksamma styrelsen om kränkningar eller trakasserier noterats för att undanröja dessa. Erbjud dig gärna att stödja den medlem som är eller har blivit utsatt för kränkning eller trakasserier.
- Tydligt markera sitt ogillande och avvisa ovälkomna handlingar som upplevs som kränkande, med syfte att kränkningarna ska upphöra. Exempelvis, bryt elakt spel och stoppa olämplig jargong.
- Ansvara för sina egna handlingar och därmed medverka till att inte någon utsätts förSTYRELSENS ANSVAR
Styrelsen ska stödja och driva ett aktivt och medvetet arbete med föreningens värdegrund. Styrelsen ska medvetet ansvara och arbeta för det förebyggande arbetet med inkludering. Styrelsen ska ansvara för att kompetens kring frågor rörande diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling finns inom styrelsen. Styrelsens representanter och andra förtroendevalda är extra viktiga som föredömen och förebilder. Det är agerandet i vardagen som skapar föreningens klimat och kultur. Det är viktigt att bidra till att forma normer som gynnar samarbete och skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respektfullt klimat och även uppmuntra en öppen och ömsesidig dialog. Vidare är det viktigt att medvetet och öppet arbeta för organisationens styrande dokument så som exempelvis policyn gällande kränkande särbehandling och trakasserier samt policy för medlemskultur i Brukshundklubben så att dessa är kända för föreningens medlemmar.Styrelsen ska
- Organisera och planera aktiviteter i syfte att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier. Fånga upp tidiga signaler på problem. Arbeta aktivt med frågor för samverkan och mot trakasserier och kränkande särbehandling genom att dessa inkluderas i det dagliga arbetet med verksamhetsutveckling.
- Undersöka eller tillse att annan genomför undersökning skyndsamt när det gäller observerade eller anmälda kränkningar eller trakasserier. Åtgärder och insatser ska ske skyndsamt. Notera att det är den som blivit utsatt som avgör om handlingen/situationen ska anses som kränkande eller trakasserande. Den personliga upplevelsen är avgörande. Utredning kan, vid behov ske av extern part.
- Bidra till att alla medlemmar känner sig trygga i hur de ska agera vid misstänkt förekomst av kränkande särbehandling och trakasserier. Se till att medlemmar får del av riktlinjer för kränkande behandling och trakasserier.
- Sätta tydliga gränser mot dåligt beteende och negativ jargong.Till dig som utsatts för trakasserier och /eller blivit kränkt
- Säg ifrån till den som trakasserar eller kränker. Om det är svårt att säga ifrån muntligt så skriv ett brev. Behåll en kopia av brevet.
- Skriv dagbok. Anteckna datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad som sades/gjordes, hur du kände dig och hur du reagerade. Dessa anteckningar kan vara bra att ha om händelserna anmäls.
- Berätta vad som hänt för närmaste kamrat, styrelserepresentant eller annan förtorendevald som du har förtroende för. Du kan också vända dig till en föreningscoch.
- Anmäl och begär att en utredning ska göras om personen inte slutar med sitt beteende. Anmälan görs i första hand till styrelsen. Om det inte är lämpligt kan anmälan göras till distrikts- eller förbundsstyrelse. Anmälan ska ske skriftligt.DEFINITIONER
Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera individer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför föreningens eller organisationens gemenskap. I vissa sammanhang kan det röra sig om gränsfall där olika männsikor har olika toleransnivå. Det är dock alltid den som utsatts som avgör vilket beteende som är acceptabelt och vad som betraktas som kränkande. Ett beteende eller en handling övergår till kränkande om det fortsätter när personen som blivit utass sagt infrån att det är ovälkommet. En händelse kav nara kränkande, utan tillsägelse från den som utsatts.
Exempel på kränkande särbehandling
- Medvetet förolämpa någon
- Medvetet frysa ut någon genom att tex inte hälsa eller på annat sätt ignorera denna.
- Försvåra för någon, tex genom att medvetet undanhålla information eller lämna felaktig information kopplad till uppdrag.
- Kritisera eller förlöjliga någon inför andra
- Kontrollera individen utan dess vetskap och med skadande syfte
- Förföljelse i olika former
- Förtala eller baktala en person eller dess familj
- Att helt omotiverat ta ifrån eller förändra någons uppdrag
- Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling och regleras i diskrimineringslagen.